OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-05-02 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: SH

 

주 제: OKRC 51DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

4. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

5. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

6. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

7. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

9. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

10. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

 

II. DO

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-05-02][SH].hwp

2) 타 업무 수행으로 인해 미진행: NGV-II

 

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-05-02][JS].hwp

2) 타 업무 수행으로 인해 미진행: KSEM2019

 

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-05-02][YB].hwp

2) 타 업무 수행으로 인해 지연

 

4. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-05-02][YB].hwp

2) 비공개

 

5. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-05-02][SH].hwp

2) 비공개


6. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-05-02][YB].hwp

2) 비교 연구 수정 진행

 

7. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

1) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-05-02][JS].hwp

2) 확률 의미론 정리

 

8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) 판서 및 녹취 자료 정리

 

9. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

1) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-05-02][YB].hwp

2) ADONIS 관리 체계 구성 및 검토

 

10. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

1) D-[19-028-PP-10]-[KSEM 2019]-[2019-05-02][JS].hwp

1) 관전 전환 및 예제 재작성

 

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

Included: (10)

1) Minute: (1)

2) Board: (0)

3) DO Reports: (9)

II-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-05-02][SH].hwp

II-2-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-05-02][JS].hwp

II-3-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-05-02][YB].hwp

II-4-1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-05-02][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-05-02][SH].hwp [Classified]

II-6-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-05-02][YB].hwp

II-7-1) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-05-02][JS].hwp

II-8-1) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-05-02][YB].hwp

II-9-1) D-[19-028-PP-10]-[KSEM 2019]-[2019-05-02][JS].hwp

=== The End ====