You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
444 [17/12/2][Sat][2017-12-09] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-12-11 289
날 짜 : 2017-12-09 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
443 [17/12/2][Thur][2017-12-07] Weekly: DO 11
moonkun
2017-12-10 346
날 짜 : 2017-12-07 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
442 [17/12/2][Mon][2017-12-04] Weekly: PLAN 13
moonkun
2017-12-05 705
날 짜 : 2017-12-04 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
441 [17/12/1][Sat][2017-12-02] Weekly: CHECK 18
moonkun
2017-12-05 710
날 짜 : 2017-12-02 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
440 [17/11/5~17/12/1][Thur][2017-11-30] Weekly: DO 13
moonkun
2017-12-05 712
날 짜 : 2017-11-30 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
439 [17/11/5~17/12/1][Mon][2017-11-27] Weekly: PLAN 20
moonkun
2017-11-28 2073
날 짜 : 2017-11-27 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
438 [17/11/4][Mon][2017-11-25] Weekly: CHECK 11
rnatong1
2017-11-26 2484
날 짜 : 2017-11-25 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH...  
437 [17/11/4][Mon][2017-11-23] Weekly: DO 7
rnatong1
2017-11-24 2982
날 짜 : 2017-11-23 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH] P...  
436 [17/11/4][Mon][2017-11-20] Weekly: PLAN 10
rnatong1
2017-11-20 3461
날 짜 : 2017-11-20 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOx...  
435 [17/11/3][Sat][2017-11-18] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-11-18 3593
날 짜 : 2017-11-18 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
434 [17/11/3][Thur][2017-11-16] Weekly: DO 12
moonkun
2017-11-18 3630
날 짜 : 2017-11-16 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
433 [17/11/3][Mon][2017-11-13] Weekly: PLAN 17
moonkun
2017-11-14 3896
날 짜 : 2017-11-13 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) None 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx ...  
432 [17/11/2][Sat][2017-11-11] Weekly: CHECK 16
moonkun
2017-11-14 3879
날 짜 : 2017-11-11 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
431 [17/11/2][Thur][2017-11-09] Weekly: DO 13
SRE
2017-11-10 4284
날 짜 : 2017-11-09 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
430 [17/11/2][Mon][2017-11-06] Weekly: PLAN 15
SRE
2017-11-07 4339
날 짜 : 2017-11-06 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [1...  
429 [17/11/1][Sat][2017-11-04] Weekly: CHECK 16
SRE
2017-11-06 4377
날 짜 : 2017-11-04 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-069-RC-30] [MK, YB] PR...  
428 [17/11/1][Thur][2017-11-02] Weekly: DO 14
moonkun
2017-11-03 4432
날 짜 : 2017-11-02 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-069-RC-30] [MK, YB] P...  
427 [17/10/5~17/11/1][Mon][2017-10-30] Weekly: PLAN 13
moonkun
2017-10-30 4505
날 짜 : 2017-10-30 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) 연구과제 제안서 작성 논의 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03]...  
426 [17/10/4][Sat][2017-10-27] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-10-30 4484
날 짜 : 2017-10-28 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 확인 업무 1) [17-100-PP-19] [JS] MS/G/Paper/JS 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 4) [17-069-RC...  
425 [17/10/4][Sat][2017-10-27] Weekly: DO 5
moonkun
2017-10-30 4532
날 짜 : 2017-10-28 (토) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 확인 업무 1) [17-100-PP-19] [JS] MS/G/Paper/JS 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 4) [17-069-RC-30...