You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
344 [17/11/2][Sat][2017-11-11] Weekly: CHECK 16
moonkun
2017-11-14 3706
날 짜 : 2017-11-11 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
343 [17/11/3][Thur][2017-11-16] Weekly: DO 12
moonkun
2017-11-18 3461
날 짜 : 2017-11-16 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
342 [17/11/3][Sat][2017-11-18] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-11-18 3437
날 짜 : 2017-11-18 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
341 [17/11/4][Mon][2017-11-20] Weekly: PLAN 10
rnatong1
2017-11-20 3316
날 짜 : 2017-11-20 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOx...  
340 [17/11/4][Mon][2017-11-23] Weekly: DO 7
rnatong1
2017-11-24 2827
날 짜 : 2017-11-23 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH] P...  
339 [17/11/4][Mon][2017-11-25] Weekly: CHECK 11
rnatong1
2017-11-26 2347
날 짜 : 2017-11-25 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH...  
338 [17/11/5~17/12/1][Mon][2017-11-27] Weekly: PLAN 20
moonkun
2017-11-28 1930
날 짜 : 2017-11-27 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
337 [17/11/5~17/12/1][Thur][2017-11-30] Weekly: DO 13
moonkun
2017-12-05 582
날 짜 : 2017-11-30 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
336 [17/12/1][Sat][2017-12-02] Weekly: CHECK 18
moonkun
2017-12-05 571
날 짜 : 2017-12-02 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
335 [17/12/2][Mon][2017-12-04] Weekly: PLAN 13
moonkun
2017-12-05 564
날 짜 : 2017-12-04 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
334 [17/12/2][Thur][2017-12-07] Weekly: DO 11
moonkun
2017-12-10 202
날 짜 : 2017-12-07 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
333 [17/12/2][Sat][2017-12-09] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-12-11 153
날 짜 : 2017-12-09 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
332 [17/12/4][Mon][2017-12-18] Weekly: PLAN 15
moonkun
2017-12-18 109
날 짜 : 2017-12-18 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) [17-103-PP-20] inTechOpen Journal/dT-Calculus 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADO...  
331 [17/12/3][Mon][2017-12-11] Weekly: PLAN 14
moonkun
2017-12-13 106
날 짜 : 2017-12-11 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
330 [17/12/3][Thur][2017-12-14] Weekly: DO 10
moonkun
2017-12-18 92
날 짜 : 2017-12-14 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-093-P...  
329 [18/6/2][Fri][2018-06-08] Weekly: Check 14 file
moonkun
2018-06-09 90
 
328 [18/12/2][Tue][2018-12-11] Wkly: PLAN 13
moonkun
2018-12-17 84
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-11 (화) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 2주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...  
327 [17/12/3][Sat][2017-12-16] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-12-18 80
날 짜 : 2017-12-16 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
326 [19/03/2][Thur][2019-03-14] Wkly: DO 13
moonkun
2019-03-18 79
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-14 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...  
325 [19/04/4][Mon][2019-04-22] Wkly: PLAN 12
moonkun
2019-04-24 78
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-22 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료...