You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
204 [18/10/3][Thur][2018-10-19] Wkly: DO 15 file
moonkun
2018-10-25 200
 
203 [18/10/2][Thur][2018-10-11] Wkly: DO 12
moonkun
2018-10-16 200
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-10-11 (목) 참여자: YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 10월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/S...  
202 [18/12/1][Mon][2018-12-03] Wkly: PLAN 17
moonkun
2018-12-10 199
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-03 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 1주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...  
201 [18/10/4][Tue][2018-10-22] Wkly: PLAN 17
moonkun
2018-10-25 197
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-10-22 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 10월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...  
200 [18/4/1][Mon][2018-04-02] Weekly: PLAN 19 file
moonkun
2018-04-03 197
 
199 [18/11/5][Mon][2018-11-26] Wkly: PLAN
moonkun
2018-11-28 196
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-11-26 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS HH (병결) 기록자: JS 주 제: OKRC 11월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서 II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### ...  
198 [18/12/1][Fri][2018-12-07] Wkly: CHECK 13 file
moonkun
2018-12-10 195
 
197 [18/7/1][Fri][2018-07-06] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-07-09 195
 
196 [18/4/1][Fri][2018-04-06] Weekly: Check 18 file
moonkun
2018-04-09 195
 
195 [18/3/5][Fri][2018-03-30] Weekly: Check 19 file
moonkun
2018-03-31 195
 
194 [W29][19/7/3][2019-07-15~19] NEMO; BOC Internship Week 1 file
moonkun
2019-08-20 194
 
193 [19/02/1][Mon][2019-02-07] Wkly: PLAN 11 file
moonkun
2019-03-05 194
 
192 [18/10/4][Sat][2018-10-26] Wkly: CHECK 16 file
moonkun
2018-10-29 194
 
191 [18/4/2][Fri][2018-04-13] Weekly: Check 17 file
moonkun
2018-04-15 194
 
190 [18/3/4][Thur][2018-03-22] Weekly: DO 11
moonkun
2018-03-25 194
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-03-22 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 3월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제 4. [1...  
189 [18/4/3][Fri][2018-04-20] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-04-23 193
 
188 [18/3/2][Mon][2018-03-05] Weekly: PLAN 17 file
moonkun
2018-03-06 193
 
187 [19/03/3][Fri][2019-03-22] Wkly: CHECK 11 file
moonkun
2019-03-25 190
 
186 [19/03/3][Thur][2019-03-21] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-03-25 190
 
185 [19/04/4][Thur][2019-04-25] Wkly: DO 11
moonkun
2019-05-07 189
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-25 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...