OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-10-11 ()

참여자: YB, SH, JS

기록자: JS

 

주 제: OKRC 102DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

9. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-11][YB].hwp

2) 금주 일정에 맞춰 개발 진행 중

a) 랜덤 변수 생성기 생성

b) 랜덤 변수 생성기 연결 (단순/복잡)

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-11][JS].hwp

2) 금주 일정에 맞춰 개발 진행 중

a) exprNODE 관련 코드 추가 및 테스팅

i) 추출된 데이터 기반 분석

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-11][YB].hwp

2) 본문 내용 보장 및 예제 보강 진행 중

a) 문법, 규칙 세분화

 

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-11][YB].hwp

2) 전화 연결 결과: 금주 내 추가 자료 업로드 해주기로 연락 받음

3) 센서 패턴 분석 완료 / 센서 패턴 분석 방법 변경


5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-11][HH].hwp

2) BZEN HP Suggestions.pptx

3) PLAN 회의에서 논의된 변경사항 적용 완료

4) 세부 콘텐츠 제작을 위한 부연 설명 필요

a) MK에게 일부분 부탁드릴 예정 (K4K, M4M, IProVETMAN)

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-11][SH].hwp

2) 실습환경 구성을 위해 YB가 보유하고 있는 공유기 제공 예정

a) SE 실습 공간: 디자인 룸, 소프트웨어 설계실

b) 설계실 이용 관련 문의 및 예약 필요

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-11][HH].hwp

2) MM 실습 공간: OKRC 연구소

 

8. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-11][YB].hwp

2) PrOse - 1.pptx

3) 1차 발표 자료 작성 완료

a) 검토 후 수정 및 보강 예정

 

9. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-10-11][JS].hwp

2) 발표 자료 작성 진행 중

a) 금주 1차 자료 작성 완료 후 차주 수정 및 보강 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________


====================================================================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-11][YB].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-11][JS].hwp

II-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-11][YB].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-11][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-11][HH].hwp

II-5-2) BZEN HP Suggestions.pptx

II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-11][SH].hwp

II-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-11][HH].hwp

II-8-1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-11][YB].hwp

II-8-2) PrOse - 1.pptx

II-9-1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-10-11][JS].hwp

=== The End ====