OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-11-05 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 111PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-056-RD-12] 국토부 과제

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

10. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

11. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

12. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

14. [18-044-RC-11] BOOK Project

15. [18-045-RD-10] CMS v1.0

16. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

17. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

18. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

19. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

20. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

21. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

22. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

23. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

24. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

25. [18-055-BZ-08] ADONIS/K 판매 절차 확인 및 수행


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]


V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

9. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

10. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

 

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-05][SH].hwp

2) SH: Low-level procedure 개발 진행

a) 금주 개발 프로시저 수: 30

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-05][JS].hwp

2) 무한 루프 이슈

a) 디버그 코드 삽입하여 확인 진행

b) 금주 확인 후 수정 예정

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-05][YB].hwp

2) Introduction / Conclusion 작성 예정

 

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-05][SH].hwp

2) ICServ2018-f-1.pptx

3) 리허설

a) 11/05 (): 2차 리허설

i) 타업무 우선 진행으로 인해 금주 DO회의시 진행 예정

4) 출장 준비

a) 항공권 및 숙박 관련 서류

 

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-05][YB].hwp

2) 중간회의 발표자료.ppt

3) 11/06 () 중간 발표 예정

4) PLAN 회의 후 추가 논의 진행 예정 [YB, SH, JS]

 

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-05][HH].hwp

2) [JS], [HH] ADONIS 페이지 집중 개발

3) [MK] 타 페이지 세부 자료 준비 예정

a) 마감: 금주 금요일 또는 차주 월요일

 

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-05][SH].hwp

2) 실습실 사용시 주의 사항 전달 예정

a) 수요일 수업시 진행 예정

3) 중계용 서버 구축 진행

4) 실습 중간 점검: 11/28 ()


8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-05][HH].hwp

2) 금주 수요일 MK와 점심 식사 예정 (학부생 포함)

a) 오후 1

3) 프로토 타입 개발 진행 예정

 

9. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) 금주 DO 회의시 출장 보고 진행 예정

2) 금주 CHECK 회의시 마감 예정

 

10. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-11-05][JS].hwp

2) 금주 DO 회의시 출장 보고 진행 예정

3) 금주 CHECK 회의시 마감 예정

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (17)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) HH’s:(1)

7) PLAN Reports: (11)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-05][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-05][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-05][YB].hwp

VI-4-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-05][SH].hwp

VI-4-2) ICServ2018-f-1.pptx

VI-5-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-05][YB].hwp [Classified]

VI-5-2) 중간회의 발표자료.ppt

VI-6-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-05][HH].hwp

VI-7-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-05][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-05][HH].hwp

VI-10-1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-11-05][JS].hwp

=== The End ====