OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-10-04 ()

참여자: MK, YB, SH, JS

기록자: JS

 

주 제: OKRC 101DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

6. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-04][YB].hwp

2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-04][SH].hwp

3) YB : Execution Model 생성기 수정

+ 잘못된 접근 방법으로 인해 재작업 진행 중

+ Back-up 파일을 기반으로 수정 진행 중

4) SH : 대소 비교와 같은 기본적인 테스팅 완료

+ Shell에서 구동 확인

+ GTS 코드 통합 진행 중

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-01][JS].hwp

2) Interface Mapper 작업진행 중

3) 작성된 코드들의 헤더 정보 및 함수 정리 필요

4) Tree Generator 개발 진행 예정

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-04][YB].hwp

2) M-[18-009-PP-03]-[Choice Plan].hwp

3) 논문 작성 계획 수립 완료

4) 본문 보강 진행 예정


4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-04][YB].hwp

2) 통합 상태도 작성 완료

a) 필요 유무 논의 진행 : 불필요 하다고 판단

3) 개선 방향 논의

a) 개별 상태도를 프로세스 대수로 표현, 상태도의 관계성 표현

4) 10/06일 보충 자료 수령 후 분석 예정

 

5. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-04][SH].hwp

2) CPS강의 자료 보강을 위한 자료 수집

a) 강의 전 강의 자료 보강 예정

 

6. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-04][YB].hwp

2) M-[18-053-PP-17]-[Paper Review].hwp

3) 논문 Review 분석 완료

4) 논문 수정 작업 진행 중

a) 10/05일 중으로 완료 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

4-Thu-2018-10-04-Board.jpg

====================================================================================

Included: (11)

1) Minute: (1)

2) 4-Thu-2018-10-04-Board.jpg: (1)

3) DO Reports: (9)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-04][YB].hwp

II-1-2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-04][SH].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-01][JS].hwp

II-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-04][YB].hwp

II-3-2) M-[18-009-PP-03]-[Choice Plan].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-04][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-04][SH].hwp

II-6-1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-04][YB].hwp

II-6-2) M-[18-053-PP-17]-[Paper Review].hwp

=== The End ====