OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-07-06 ()

참여자: YB, SH, JS

기록자: JS

 

주 제: OKRC 71CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/PrOse/dTP-calculus

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

12. 기타 논의 사항

 

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-06][SH].hwp

2) GTS 생성버그 수정 완료

a) GTS_Paper work Library 기준으로 개발 진행

3) 주말간 추가 작업 진행 예정

a) GTS Logic 파싱 버그 수정 필요

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-06][JS].hwp

2) 코드 통합간 발생하는 오류 수정 진행 중

a) exprNODE 관련 일부 Procedure 점검 및 오류 수정

b) Syntax type 오류 수정

3) 출장 전 목표 개발 단계 완료 및 정리 예정

 

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-06][SH].hwp


4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-06][YB].hwp

2) 타 업무 진행으로 업무 미진행

a) PLAN 회의에서 논의됨

b) [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

c) [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/PrOse/dTP-calculus

 

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-06][JS].hwp

 

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-06][YB].hwp

2) 4장 완료 후 2, 5, 1장 진행 중

a) PLAN 회의에서 계획한 일정에 맞춰 마감 예정

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-06][SH].hwp

2) 차주 PLAN 회의에서 공식적으로 대기 업무 전환 예정

 

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/PrOse/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-06][YB].hwp

2) 논문 작성 진행 중

a) 금주 내 마감하기 위해 주말간 추가 작업 필요

 

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-06][YB].hwp

 

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-06][SH].hwp

2) 주문한 HW 수령 지연

a) 차주 월요일 JS, HHHW 조립 예정

3) HH : 자동차 관련 연동 테스트 진행

4) SH : CPS Library 및 서버 개발 진행 중

 

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) CPS SWII 팀별 삼각 팻말 구성 완료

2) CPS Scenario Layer II 구성 완료

3) Design Room 추가 장식 예정

a) SWII 팀별 사진 장식 예정

b) 차주 최교수님, 서교수님 방문 대비

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

====================================================================================

 

5-Fri-2018-07-06-Evaluation.jpg

 

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) Task Evaluation: (1)

6) CHECK Reports: (10)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-06][SH].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-06][JS].hwp

II-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-06][SH].hwp

II-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-06][YB].hwp

II-5-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-06][JS].hwp

II-6-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-06][YB].hwp [Private]

II-7-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-06][SH].hwp

II-8-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-06][YB].hwp

II-9-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-06][YB].hwp [Classified]

II-10-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-06][SH].hwp

=== The End ====