OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-04 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 61PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTp-calculus

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

29. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

  

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

  

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-005-RD-05] SAVE 과제

5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

9. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

10. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구


VI. PLAN

 

0. 업무 활성화

1) [18-005-RD-05] SAVE 과제

2) [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTp-calculus

a) 최종 논문 마감: 18.06.30()

3) [18-021-RC-02] NEMO2018/L

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-04][SH].hwp

2) GTS: 분석/요구사항 Ri GTS 내의 위치 설정 및 생성 기능 개발 진행

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-04]-[MR].hwp

2) PRISM 일반화 진행

a) 보안 관련 예제 적용하여 일반화 확인 및 검토 필요

3) PRISM manual 작성 개요 필요

a) SAVE manual 참조

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-04][JS].hwp

2) exprNODE 시각화 모듈 개발

a) 지난주 미진행 업무 진행 예정

 

4. [18-005-RD-05] SAVE 과제

1) D-[18-005-RD-05]-[PROJ-SAVE]-[2018-06-01][YB].hwp

2) 붙임2-1. 최종보고서 양식.hwp

3) 결과 보고서 작성

a) 보고서 양식 확인

b) 총괄: YB

c) 분량: 5 ~ 6

4) 마감: 18.06.15()

a) 차주 타 업무([18-043-RD-09] 보호 학문 제안서) 진행을 위해 금주 마감 예정

 

5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-04][SH].hwp

2) 논문 번역 진행 예정

a) 논문 검토 결과, 관련 연구 및 추가 내용 보강 필요

 

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS 홍보무 금주 마감 예정

a) 최종 검토 후 자료를 활용하여 BZEN 홈페이지에 구성 예정

i) BZEN WWD


7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-04][SH].hwp

2) PhysicalEnv to CPS Model 개발 진행

 

8. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-04][SH].hwp

2) 학부생 프로젝트 데모 일정 확인

a) 18.06.22()

3) 학부생에게 공지 예정: SH

 

9. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

1) JS 실내 장식 진행 예정

a) Title, board 제작 및 장식

2) SH CPS 장식 견적서 보고

a) 물품 구매 후 장식

 

10. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

1) 제안서-D-서술식-f-f-1.hwp

a) 최종본

2) 제안서 검토 및 수정

a) Reference 추가

b) 오탈자 수정

c) 형식 수정

3) 오후 2시까지 마감 후 제출 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

 1-Mon-2018-06-04-Board.jpg


====================================================================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-06-04-Board.jpg (1)

8) PLAN Reports: (9)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-04][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-04]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-04][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-005-RD-05]-[PROJ-SAVE]-[2018-06-01][YB].hwp

VI-4-2) 붙임2-1. 최종보고서 양식.hwp

VI-5-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-04][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-04][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-04][SH].hwp

VI-10-1) 제안서-D-서술식-f-f-1.hwp [Classfied]

=== The End ====