You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
504 [17/12/5][Tue][2017-12-26] Weekly: PLAN 16
moonkun
2017-12-27 192
날 짜 : 2017-12-26 (화) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) [17-104-RC-40] 다이어리/명함 제작 2) [17-105-RC-41] MK 서버 관련 문제 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-00...  
503 [19/03/3][Fri][2019-03-22] Wkly: CHECK 11 file
moonkun
2019-03-25 193
 
502 [19/03/4][Fri][2019-03-29] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-04-03 193
 
501 [19/04/4][Thur][2019-04-25] Wkly: DO 11
moonkun
2019-05-07 193
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-25 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...  
500 [18/2/5~18/3/1][Tue][2018-02-27] Weekly: PLAN 12 file
moonkun
2018-03-01 194
 
499 [18/3/4][Thur][2018-03-22] Weekly: DO 11
moonkun
2018-03-25 194
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-03-22 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 3월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제 4. [1...  
498 [18/4/3][Fri][2018-04-20] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-04-23 194
 
497 [18/10/1][Fri][2018-10-04] Wkly: DO 11 file
moonkun
2018-10-08 194
 
496 [19/03/3][Thur][2019-03-21] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-03-25 194
 
495 [18/4/1][Fri][2018-04-06] Weekly: Check 18 file
moonkun
2018-04-09 195
 
494 [19/02/1][Mon][2019-02-07] Wkly: PLAN 11 file
moonkun
2019-03-05 195
 
493 [18/3/2][Mon][2018-03-05] Weekly: PLAN 17 file
moonkun
2018-03-06 196
 
492 [18/3/5][Fri][2018-03-30] Weekly: Check 19 file
moonkun
2018-03-31 196
 
491 [18/10/4][Sat][2018-10-26] Wkly: CHECK 16 file
moonkun
2018-10-29 197
 
490 [18/4/2][Fri][2018-04-13] Weekly: Check 17 file
moonkun
2018-04-15 198
 
489 [18/4/1][Mon][2018-04-02] Weekly: PLAN 19 file
moonkun
2018-04-03 199
 
488 [18/7/1][Fri][2018-07-06] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-07-09 199
 
487 [18/11/5][Mon][2018-11-26] Wkly: PLAN
moonkun
2018-11-28 201
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-11-26 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS HH (병결) 기록자: JS 주 제: OKRC 11월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서 II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### ...  
486 [18/12/1][Fri][2018-12-07] Wkly: CHECK 13 file
moonkun
2018-12-10 201
 
485 [18/10/4][Tue][2018-10-22] Wkly: PLAN 17
moonkun
2018-10-25 202
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-10-22 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 10월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...