OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-10-05 ()

참여자: YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 101CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

 

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-05][YB].hwp

2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-05][SH].hwp

3) YB: Execution model 구조 변경 : 기능 수정 작업 진행 중

a) 차주 추가 개발 진행 예정

4) SH: 금주 일정대로 테스팅 및 개발 진행

a) 차주 추가 개발 진행 예정

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-05][JS].hwp

2) stmtNODE 트리 자동 생성기 개발 진행 중

a) 테스팅 및 수정 작업 예정

3) SRRE 개발 일정에 맞춰 개발 수행 필요

a) 차주 exprNODE parser generator 추가 개발 예정

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-05][YB].hwp

2) 본문 내용 보강 진행 중

a) 문법, 규칙 등 세분화

b) 계획에 따라 102주까지 완료 예정


4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-05][YB].hwp

2) 2차 자료 업로드 확인 결과: 아직 업로드 되지 않음

a) 10/06 이 약속된 날짜이므로 대기 중

b) 내일 확인 후 월요일 연락을 취할 예정

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-05][HH].hwp

2) 메인 페이지 데모 구성 완료: 차주 세부 내용 삽입 예정

3) ADONIS 페이지 구성 예정

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-05][SH].hwp

2) CPS Lecture.pptx

3) 1주차 강의 자료 작성 완료

a) 차주 2주차 강의 자료 작성 예정

4) 중계용 서버 제작 예정

a) HH와 추가적인 논의 예정: SEMM의 통신 서버 관련

5) 디자인 룸 이용 관련 시간표 제작 예정

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-05][HH].hwp

2) ADOxx 마지막 수업 진행 완료

3) 차주 팀 모임 예정: 캡스톤 디자인 준비 관련 1차 논의

 

8. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-05][YB].hwp

2) 논문 수정 진행 중: 내일 새벽 전까지 완료 예정

3) 제출 기한 10/07

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) HH’s: (1)

6) CHECK Reports: (10)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-05][YB].hwp

II-1-2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-05][SH].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-05][JS].hwp

II-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-05][YB].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-05][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-05][HH].hwp

II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-05][SH].hwp

II-6-2) CPS Lecture.pptx

II-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-05][HH].hwp

II-8-1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-05][YB].hwp

=== The End ====