OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-12-06 ()

참여자: SH, JS

기록자: SH

 

주 제: OKRC 121PLAN, DO, CHECK

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 4.0

2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.1~1.5

4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

6. [19-013-PP-05] [Journal] GTS Language/국외

7. [19-017-PP-09] [Thesis] YB 박사학위 논문

8. [19-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

9. [19-023-BZ-01] [Sales] 홍보 동영상 제작/게시

10. [19-024-BZ-02] [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시

11. [19-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

12. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

13. [19-039-BZ-08] KPI 관련 제안서

14. [19-041-PP-12] [Journal] KIISE 2019/GTS-VL

15. [19-042-PP-13] [Journal] RE/GTS-VL

16. [19-043-PP-14] [Journal] KIISE 2019/dTP-Calculus/Control Nondeterministic Behavior

17. [19-048-PP-17] [Conf] SEAMS 2020

18. [19-052-RD-18] 중견과제 제안서

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-016-PP-08] [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3)

2. [19-008-RD-08] [Proj] 기초연구 제안서

3. [19-019-RC-01] [Tutorial] 4ADOxx 튜토리얼 준비/개최

4. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

5. [19-026-RD-09] [Proposal] SS/SDS 지정과제 제안서

6. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

7. [Proposal] LINC+ 3차 산학공동기술개발과제 과제 제안서

8. [19-018-NPO-01] [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석

9. [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

10. [19-020-RC-02] [Tutorial] 1CPS 튜토리얼 준비/개최

11. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung 기초 과학

12. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung ICT 창의 과제

13. [19-032-RD-11] [Proposal] 2019 하반기 중견 과제 제안서

14. [19-037-BZ-07] 전북대 성과관리 자료 정리

15. [19-038-RC-06] [Tutorial] ADOxx/ADONIS 워크샵 (OMiLAB SEOUl)

16. [19-033-BZ-05] [Translation] ADONIS v6.1 번역

17. [19-040-BZ-09] [Translation] BSC 패키지 번역

18. [19-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

19. [19-030-BZ-04] BOC Day NY

20. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

21. [19-031-PP-04] RE/IC JEJU ADOxx tutorial

22. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

23. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

24. [19-044-ET-01] [창업] 2차 스타트업 아카데미

25. [19-045-RD-14] EU-K 사업 설명회 참석/Horizon2020

26. [19-049-RD-15] 신규연구과제 발굴. 수주 사업 제안서

27. [19-050-RD-16] 연구자 교류 프로그램 (재문의)

28. [19-051-RD-17] DigFoF 관련 프로그램 문의 (재문의)

29. [19-009-PP-01] [Conf] PoEM 2019

30. [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

31. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [19-036-BZ-06] 알룩스 홈페이지 제작

2. [19-046-PP-15] [Conf] CAiSE 2020

3. [19-047-PP-16] [Conf] ECiS 2020

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 4.0

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-052-RD-18] 중견과제 제안서

4. [기타] MM/SWE 프로젝트 관련


VI. P+D+C

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE]-[2019-12-06][SH]-[19-12-1]-[P+D+C].hwp

2) SAVE 분석/정의서 작성 수행 중

a) 시뮬레이터

b) 실행 모델 생성기

3) 차주 시뮬레이터 및 실행 모델 생성기 초안 작성 완료

 

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) SRRE 정의서 작성 진행 중

 

3. [19-052-RD-18] 중견과제 제안서

1) 중견과제 제안서 제출 완료


4. [기타] MM/SWE 프로젝트 관련

1) 프로젝트 질의응답 수행 및 프로젝트 진행

a) MM: Google kit 관련 프로젝트 논의

b) SWE: HW 관련 질의응답 진행

 

 

MK : __________________

SH : __________________

JS : __________________

 

===================================================================================

5-Fri-2019-12-06-Evaluation.jpg

===================================================================================

Included: (7)

1) Minute: (1)

2) SH's Weekly Check: (1)

3) JS's: (1)

4) board: (0)

5) Evaluation: (1)

6) Reports: (3)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE]-[2019-12-06][SH]-[19-12-1]-[P+D+C].hwp

VI-2-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.1~1.5]-[2019-12-06][JS]-[19-12-1]-[P+D+C].hwp

VI-3-1) D-[19-052-RD-18]-[제안서-중견과제 제안서]-[2019-12-06][JS]-[19-12-1]-[P+D+C].hwp

=== The End ====