OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-02-01 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 15DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

7. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

8. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

9. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-01][SH].hwp

2) 업무 진행 간 YB와 지속적인 논의 필요

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-01]-[MR].hwp

2) 추후 빅데이터 관련 논의 필요

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-01][JS].hwp

2) RESORT 자료 확인 필요

 

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-02-01][SH].hwp

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-01][SH].hwp

 

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Maunal K]-[2018-02-01][YB].hwp

2) ADOxx Manual 목차.hwp

 

7. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-01][YB].hwp

2) BOC Training 초안.pptx

3) 시나리오 준비 필요

 

8. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-01][YB].hwp

 

9. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

1) D-[18-029-BZ-04]-[ADONIS Admin]-[2018-02-01][YB].hwp

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (13)

1) Minute: (1)

2) 4-Thu-2018-02-01-board.jpg (1)

3) DO Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-01][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-01]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-01][JS].hwp

II-4-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-02-01][SH].hwp

II-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-01][SH].hwp

II-6-1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Maunal K]-[2018-02-01][YB].hwp [Private]

II-6-2) ADOxx Manual 목차.hwp [Private]

II-7-1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-01][YB].hwp [Classified]

II-7-2) BOC Training 초안.pptx [Classified]

II-8-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-01][YB].hwp [Classified]

II-9-1) D-[18-029-BZ-04]-[ADONIS Admin]-[2018-02-01][YB].hwp [Classified]

=== The End ====