OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-02-05 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 21PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

7. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

8. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

9. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

10. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

11. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

12. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

14. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

15. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

16. [18-017-PP-11] [C] RE2018/?

17. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

18. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

19. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

20. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

21. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

22. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

23. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

24. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

25. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

26. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

27. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

28. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map+

29. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

30. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

31. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG

 

III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

 

 

IV. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

5. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

 

 

V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-05][SH].hwp

2) 추후 ITL 기능성 제안

a) ITL Sinc 관련 기능, 구현 가능성 검토

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-05]-[MR].hwp

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-05][JS].hwp

 

4. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1)

1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-05][YB].hwp

2) BOC Training Agenda.pptx

3) 내용 보충 및 검토 예정 (18. 02. 06)

a) 구체적인 시나리오, 예제, 요구사항 표 등


5. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-05][YB].hwp

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (14)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

a) Agenda for 2018 BOC Training-1.pptx (1) [Private]

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-02-05-Board.jpg (1)

8) PLAN Reports: (6)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-05][SH].hwp

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-05]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-05][JS].hwp

V-4-1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-05][YB].hwp [Classified]

V-4-2) BOC Training Agenda.pptx [Private]

V-5-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-05][YB].hwp [Classified]

=== The End ====