OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-02-23 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 23CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

7. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

8. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

9. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-23][SH].hwp

2) 금주 미흡사항 주말 간 마감 예정

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-23]-[MR].hwp

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-23][JS].hwp

 

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) 차주(2018/02/27/) 최종 확정 및 결재 예정

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-23][SH].hwp

 

6. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

1) 출장 후 후속 처리

a) 보고서 초안 작성 완료 >>> 2018/02/27/화 최종 검토 후 마감 예정

 

7. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-23][YB].hwp

2) Import Excel 파일 양식 변경 및 Import 기능 수정

3) User 그룹 정리 및 권한/그룹 변경

 

8. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-02-23][YB].hwp

2) 제안서 2차 작성 완료

3) 검토 및 수정 후 제안서 발송 완료

 

9. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-02-23][SH].hwp

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1)

2. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2)

3. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1)


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (13)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR's: (1)

6) Task Evaluation: (1)

7) CHECK Reports: (7)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-23][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-23]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-23][JS].hwp

II-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-23][SH].hwp

II-7-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-23][YB].hwp [Classified]

II-8-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-02-23][YB].hwp [Classified]

II-9-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-02-23][SH].hwp

=== The End ====