OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-05 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 31PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

7. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

8. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

9. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

10. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

11. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

12. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

14. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

15. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

16. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

17. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

18. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

19. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

20. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

21. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

22. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

23. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

24. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

25. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

26. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

27. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

28. [18-037-RC-07] 3L-CPS

29. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

 

 

IV. 주요 논의 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

14. 기타 논의 사항

 

V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-05][SH].hwp

2) 코드 통합 및 테스팅 진행

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-05]-[MR].hwp

2) Composition 시스템 개발 및 마무리 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-05][JS].hwp

2) SRRE 1.0 마무리

a) 미흡 사항 보충

b) v1.0 기능 및 함수 정리

3) SRRE 1.1 개발

a) 기능 추가 개발

4) RESORT 검토

 

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) 저서 4권 구입

2) 금주 화요일(2018/03/06) 결제 예정

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-05][SH].hwp

2) 등재지

3) 금주 수정 마무리

4) 오탈자/인용문헌 표기 수정

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-05][YB].hwp

2) 자세한 작성 일정표 준비 예정

3) 예제 구성(Smart Building 예제)

a) 이점 부각 상태 감소

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-05][YB].hwp

2) 아이콘 정의/BPM 축소 예제 사용

3) 금일 일정표 작성 후 게시

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-05]-[MR].hwp

2) 초록 작성 예정

a) 마감: ~2018/03/09/

b) 제목 선정

c) 이전 논문 확인

d) 초록 초안 (DO 회의 확인 예정)

 

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) 튜토리얼 장소/일정 논의

2) SW-IIADOxx 튜토리얼 3기 동시 진행관련 논의

3) 팜플릿/수료증 준비


10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-05][YB].hwp

2) 최종 마감 일정: 차주

a) 사용 설명서 작성 필요

3) 독립적인 패키지로 완성

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-05][YB].hwp

2) 제안서 수정 및 검토 / 발송

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-05][SH].hwp

2) 드론 관련 자료 결과 보고

3) 이외 하드웨어 타 업무([18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매) 진행시 구입 예정

 

13. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

1) 필수 물품: 프로젝터/의자/노트북(공용)

2) 자세한 물품 확정시 집행 예정

 

14. 기타 논의 사항

1) 2018 연구원 주요 일정

a) YB

i) 박사 과정 마무리 시기

ii) Prof. Choi 와 논의 일정 생각

 

b) SH

i) SAVE 3.0 핵심 기능 개발

- 분석 및 자동화

- 금년 7, 8월까지

1-Mon-2018-03-05-board1.jpg

<2018 SH 주요 일정>

c) JS

i) 2018 1학기 박사 과정에서 성장할 수 있는 시간(공부/박사 주제)을 갖도록

ii) 논리학/Lattice

 

d) MR

i) 석사 논문 작성 일정 및 ER 2018 논문 작성

1-Mon-2018-03-05-board2.jpg

<2018 MR 주요 일정>

2) 차주 신규 업무 추가

a) 코드번호 생성/CMS 1.0/책임

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (18)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-03-05-board1.jpg (1)

8) 1-Mon-2018-03-05-board2.jpg (1)

9) PLAN Reports: (10)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-05][SH].hwp

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-05]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-05][JS].hwp

V-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-05][SH].hwp

V-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-05][YB].hwp

V-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-05][YB].hwp

V-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-05]-[MR].hwp

V-10-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-05][YB].hwp [Private]

V-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-05][YB].hwp [Classified]

V-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-05][SH].hwp

=== The End ====