OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-25 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 64PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-044-RC-11] BOOK Project

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

9. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

11. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

14. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

15. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

16. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

18. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

20. [18-037-RC-07] 3L-CPS

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

22. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

23. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

0. 금주 신규 업무 및 페기 업무 확인

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

10. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

11. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

12. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

13. [18-037-RC-07] 3L-CPS

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서


VI. PLAN

 

0. 금주 신규 업무 및 종료 업무 확인

1) 신규 업무

a) [18-044-RC-11] BOOK Project

2) 종료 업무

a) [18-005-RD-05] SAVE 과제

b) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

c) [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

d) [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-25][SH].hwp

2) GTS 버그 수정 완료

3) GTS-Query Language를 읽고, 실행하는 함수 정의 중

4) VI-10-1)-a) 자료의 p.191~192를 참고하여 예제 구성 필요

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-25]-[MR].hwp

2) 금주 도구 일반화 마감 예정

a) 금주 금요일 오전 11, 도구 시연 및 매뉴얼 검토 예정


3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-25][JS].hwp

2) Tree 생성 코드 통합

a) stmtNODE, exprNODE

b) 중간 결과 확인 및 모듈 동작 점검

 

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-25][SH].hwp

2) 금년도 출장 간 9, 10월에 있을 도구 집중 개발에 필요한 사전 준비 필요

a) CMS 1.0 prototype

 

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-25][YB].hwp

2) 논문 분량 및 내용 추가 수정

a) Introduction: 상세 작성 필요

 

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-25][JS].hwp

 

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-25][YB].hwp

2) 국문으로 작성 후 가제본을 위한 시간 조정 필요

3) MK 검토 시간 조정 필요


8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-25][SH].hwp

2) ICServ2018-Paper-f.pdf

3) MK 검토 후 논문 수정 사항

a) 그림 수정 (저화질 -> 고화질)

b) 그림 인용에 대한 Ref 명시

c) Ref 정리


9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-25][YB].hwp

2) 어제(2018.06.24.) 초록 제출 완료

3) PoEM/PrOse 논문 제출 일정 및 확인

a) 논문 제출 마감: 18/08/12

b) 분량: 12page

 

10. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

1) MK: NEMO2018 강의안 준비를 위한 자료 필요

a) NEMO17-LEE-Exercise-A-f-f.pptx

b) SHVI-10-1)-a) 자료의 p.191~192를 참고하여 예제 구성 필요

c) 예제 관련하여 YB와 추가 논의 필요

 

11. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

1) YBLicense 비용 관련하여 처리 요망

 

12. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-25][YB].hwp

2) MK: 연구 과제를 진행하는 과정에서

- 자동차 SW 검증을 시각적으로 어떻게 처리할 것인지 고민 필요

- 금년도 출장에서 ADOxxModeling view 확장 가능성 또는 변경 여부 파악 필요

3) Licence 관련하여 비용처리 요망

 

13. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-25][SH].hwp

2) 업무명 변경

a) 3L-CPS -> 3L-CPL/SAVE (2018.06.25.)

3) 타 업무([18-021-RC-02] NEMO2018/L)를 위한 준비

a) VI-10-1)-a) 자료의 p.191~192를 참고하여 EMS 예제 재검토 필요

b) YB와 논의 필요

 

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 금주 블라인드 및 간판 설치 예정

2) 실내 장식 추가 진행 예정

 

15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-25][YB].hwp

2) 제안서 제출 마감 일정: 2018/06/29/

3) 내일 서술식 초안작성 완료 후 MK에게 검토 요청 예정

a) 검토 후 수정 및 제출 예정

4) MK 4차 산업을 위한 수학 서적 참고 자료 제공 예정


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

Included: (20)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (14)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-25][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-25]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-25][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-25][SH].hwp

VI-5-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-25][YB].hwp

VI-6-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-25][JS].hwp

VI-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-25][YB].hwp [Private]

VI-8-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-25][SH].hwp

VI-8-2) ICServ2018-Paper-f.pdf [Classified]

VI-9-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-25][YB].hwp

VI-10-1)-a) NEMO17-LEE-Exercise-A-f-f.pptx [N/A]

VI-12-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-25][YB].hwp [Classified]

VI-13-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-25][SH].hwp

VI-15-1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-25][YB].hwp

=== The End ====