OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-29 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 64CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

10. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

11. [18-037-RC-07] 3L-CPS

12. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

13. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-29][SH].hwp

2) GTS Logic 모듈 개발 중.

a) SAVE/Map 개발로 인해 업무가 늦어짐

b) 출장 전까지 개발 완료할 예정.

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) 오늘 오전에 PRISM 시연 진행

2) JS: PRISM 최종 자료 MR에게 전달 받고 유지 보수

3) 대기 업무로 전환

a) 차주 업무 완료 시점 논의

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-29][JS].hwp

2) 타 업무([18-043-RD-09] 보호 학문 제안서) 마감 준비로 진행이 늦어짐

3) 출장 전까지 계획한 개발 단계까지 마감할 수 있도록 하겠음

a) 차주 집중적으로 개발 진행 예정

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-29][SH].hwp

 

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-29][YB].hwp

2) 타 업무([18-043-RD-09] 보호 학문 제안서) 마감 준비로 인한 업무 미진행

 

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-29][JS].hwp

 

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-29][YB].hwp

2) 타 업무([18-043-RD-09] 보호 학문 제안서) 마감 준비로 인한 업무 진행이 더딤

a) 주말간 추가 작업을 통해 업무 일정을 보강 예정

 

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-29][SH].hwp

2) 그림 자료 및 레퍼런스 수집 중.

a) 금일 CHECK 회의 후 완료 예정임

3) 논문 제출 일정이 변경되어 회의록에 반영함

a) 1871-> 18715

 

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-29][YB].hwp

2) 타 업무([18-043-RD-09] 보호 학문 제안서) 마감 준비로 인한 업무 진행이 더딤

a) 주말간 추가 작업을 통해 업무 일정을 보강 예정

 

10. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-29][YB].hwp

2) Licence 구입 절차 진행

 

11. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-29][SH].hwp

2) HH에게 HW Spec 자료 수집 업무 하달

3) 차주 논의 후 HW 구입 진행 예정

 

12. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 간판 설치 완료

2) 차주 사진 촬영 및 지난 SWII 수업간 결과물 보관/전시 예정

 

13. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-29][YB].hwp

2) 보호 학문 제안서 최종 검토 및 제출 완료

3) 업무 종료: 2018.06.29.


III. 금주 종료 업무

 

1. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

====================================================================================

 

5-Fri-2018-06-29-Evaluation.jpg


====================================================================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) Task Evaluation: (1)

6) CHECK Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-29][SH].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-29][JS].hwp

II-4-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-29][SH].hwp

II-5-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-29][YB].hwp

II-6-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-29][JS].hwp

II-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-29][YB].hwp [Private]

II-8-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-29][SH].hwp

II-9-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-29][YB].hwp

II-10-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-29][YB].hwp [Classified]

II-11-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-29][SH].hwp

II-13-1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-29][YB].hwp

=== The End ====