OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-07-09 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 72PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

9. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

11. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

14. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

15. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

16. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

18. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

20. [18-037-RC-07] 3L-CPS

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

22. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

23. [18-044-RC-11] BOOK Project


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

12. [기타]


VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-09][SH].hwp

2) GTS 생성 버그 완료

a) SAVE 라이브러리 업데이트 예정

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-09][JS].hwp

2) 출장 전 일부 업무 마감 예정

a) 금년 9월 집중 개발 진행 예정

 

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-09][SH].hwp

2) 출장 간 CMS 1.0 개발 예정

a) 기본적인 Architecture 구성 필요

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-09][YB].hwp

2) 타 업무([18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K) 마감으로 인해 출장 간 준비 예정

 

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-09][JS].hwp

2) 출장 간 논문 작성하여 복귀하는 것을 목표로 준비 필요

a) Prof.K에게 투고 학회 문의 예정

b) 비교 연구 보강 및 추가 작성 필요

 

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-09][YB].hwp

2) 금일 마감 후 내일(2018.07.10.)까지 MK에게 검토 요청

a) MK 검토 후 가제본을 위함

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-09][SH].hwp

 

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-09][YB].hwp

2) 타 업무([18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K) 마감으로 인해 출장 간 준비 예정

a) 7월 말까지 MK 전달 예정

 

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-09][YB].hwp

2) 출장 간 YB는 테스트 케이스 시각화 생성에 대한 문제점을 Wilfrid와 논의할 필요 있음


10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-09][SH].hwp

2) JS, HH: HW 조립 및 CPS/EMS 구성, Map 구성

3) SH: 서버 및 통신 구축

 

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 금주 수요일 Design Room 진행 사항 사진 촬영 예정

 

12. [기타]

1) 출장 전 준비사항

a) BOC Internship Agenda

i) 1-Mon-2018-07-08-BOC Agenda.pptx [Private]

- 부족한 부분 보강 후 내일(2018.07.10.) MK에게 검토 요청 예정

ii) 2018-BOC-Internship-PLAN-flat.pptx [Private]

b) ADOxx Manual

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

Included: (17)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) PLAN Reports: (12)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-09][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-09][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-09][SH].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-09][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-09][JS].hwp

VI-6-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-09][YB].hwp [Private]

VI-7-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-09][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-09][YB].hwp

VI-9-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-09][YB].hwp [Classified]

VI-10-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-09][SH].hwp

VI-12-1-a-i) 1-Mon-2018-07-08-BOC Agenda.pptx [Private]

VI-12-1-a-ii) 2018-BOC-Internship-PLAN-flat.pptx [Private]

=== The End ====