Task Description Format

 

Name:    BOC 출장 정리

Code:  17-029-RC-08

Charge:  YB, SH

 

Period: 

Begin: 2017년 1월 2

End: 2017 1월 12일


Goals:

1) BOC 출장내용 정리

 


Description:

BOC에서 교육받은 내용을 정리


 

Meetings: 

1) [2017년 2월 2일]

YB: Administration 트레이닝 자료 정리

SH: User 트레이닝 자료가 정리되지 않아 정리예정

2) [2017년 2월 6일]

- 출장 처리를 위한 서류 제출 완료Minutes: 


1) 17-029-RC-08-M-1-2017-02-03

User 및 Administration 트레이닝 내용 정리

 

 

Documents: 


1) 17-029-RC-08-M-1-2017-02-03

5-금-2017-02-03-ADONIS(YB,SH).doc